licit1

Kovács „Vipera” Attila kesztyűjéért licitálhat!

Az oroszlányi születésű sportolónak a mai napig szívügye szülővárosa és a sport, ezért a két legkedvesebb pár kesztyűjét ajánlotta fel árverésre. A ma Németországban élő Attila egykor rendszeres szurkolója volt az itthoni kosármeccseknek, így egyik pár kesztyűje az OSE javára keres gazdát, a másikból befolyó bevétel pedig természetesen az Ökölvívó szakosztály működését segíti.

A két kesztyű pedig nem más, mint amelyben megszerezte, illetve megvédte a világbajnoki címét.

Viperával interjú is készült felajánlásáról, amelyet itt is megnézhetnek.

LICIT 1

licit1

AZ OSE javára licitálhat azért a kesztyűért, amellyel 2006-ban megszerezte világbajnoki címét. A kesztyűt az IBO nagyváltósúlyú világbajnoki övéért rendezett meccsen viselte Steve Conway ellen. A mérkőzés azért is volt rendkívül fontos, mert Attila győzelmével sikerült Magyarországon tartani a Kótai Mihály által elveszített nagyváltósúlyú IBO-övet.

A licit jelenlegi állása: 100.000Ft

LICIT 2

licit1

Az oroszlányi ökölvívó utánpótlást támogatja az a licitáló, aki azt a kesztyűt választja, amelyben Attila 2007-ben megvédte az IBO nagyváltósúlyú világbajnoki címét az amerikai Robert Frazierrel szemben, akit a 10. menetben sikerült padlóra küldenie.

A licit jelenlegi állása: 100.000Ft
A licitálás menete és szabályai

A licitálás helye az oroszlany.hu weboldal.

Licitálni a https://oroszlany.hu/sendmessage linken keresztül küldött emailben lehet, a licitáló nevének, telefonszámának és emailcímének megadása után, a közlemény rovatban megjelölve, hogy melyik licittárgyra (1 vagy 2) mekkora összeggel licitál.
Az kikiáltási ár kesztyűnként 100.000 forint, innen indul az árverés. Liciteket ezer forintos végződéssel fogadunk el.

Az árverés 2021. március 5. (péntek) 00:00 órától 2021. március 15. (hétfő) 24.00 óráig tart.

ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

Az árverés szervezője: Oroszlány Város Önkormányzata

1. Az árverésben résztvevő személyek köre:
1.1. a) Az árverésen részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki licitálsái szándékát emailben megküldi a felhívásban megjelölt űrlapon keresztül (https://oroszlany.hu/sendmessage)
b) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.
1.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki
a) az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy
b) más adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
1.3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.

2. Az árverés időtartama:
2.1. Az árverés 2021. március 5. (péntek) 00:00 órától 2021. március 15. (hétfő) 24.00 óráig tart.

3. Az árverés menete:
3.1. A licitálás helye az oroszlany.hu weboldal. Licitálni a https://oroszlany.hu/sendmessage linken keresztül küldött emailben lehet, a licitáló nevének, telefonszámának és emailcímének megadása után, a közlemény rovatban megjelölve, hogy melyik licittárgyra (1 vagy 2) mekkora összeggel licitál.
3.2. A kikiáltási ár: 100.000,- Forint.
3.3. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben egyértelmű összeg szerepel (forintban megadva) és magasabb vagy legalább megegyező az előző licit összegénél.
3.4. A licitlépcső 1.000 Forint.
3.5. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, illetve amelyek nem magasabbak az előző licitnél vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb különbséggel haladják azt meg, valamint amelyek nem tartalmazzák annak egyértelmű megjelölését, hogy a licit melyik licittárgyra érkezett. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.
3.6. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.
3.7. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 72 órán belül a Szervező a Facebook oldalán vagy hivatalos honlapján hirdeti ki, illetve lehetőség szerint e-mailben is értesíti.
3.8. Az árverés nyertesének a hirdetéstől, illetve az értesítéstől számított 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa felajánlott összeget a kedvezményezett emailben megküldött bankszámlájára.
3.9. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.
3.10. Az árverésen felajánlott tárgyat a szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően adja át – lehetőség szerint személyesen – a nyertes személynek. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel.
3.11. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott tárgy átvétele fénykép-, és videofelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek az árverés nyertesének engedélyével a Szervező, valamint a kedvezményezett Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
3.12. Szervező jogosult az árverés nyertesének nevét és lakóhelye településének nevét az árverés lezárását követően közzétenni a Szervező, valamint a kedvezményezett Facebook oldalán, amelyhez az árverésen résztvevők kifejezetten hozzájárulnak.
3.13. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

4. Személyes adatok kezelése:
4.1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
4.2. Az árverésen résztvevő személy a licit elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
4.3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert tárgy átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

5. Vegyes rendelkezések:
5.1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
5.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát – hogy az árverésre felajánlott tárgyat nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós – és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó és videó anyagokban.
5.3. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalán teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek