Tisztelt Vállalkozók!

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának munkatársai sok esetben küldenek vissza javításra partnereiknek számlákat, gyakran Önöknek, helyi vállalkozóknak is. Fontos, hogy a kizárólag a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelő számlák befogadása nem csak az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek érdeke, hanem a kiállítóké is, mivel a kiállított számlák tartalmi és formai helyességét mind a számlákat kiállító, mind az azokat befogadó félnél jogosult ellenőrizni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hibás számlák esetén pedig mulasztási bírság kiszabására is sor kerülhet. Hivatalunk feladata a szabályos és átlátható gazdálkodás, ennek része a gazdasági események kizárólag jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatokkal (számlákkal) történő alátámasztása. Ezúton is kérjük a részünkre számlázó vállalkozókat, hogy a Pénzügyi Osztály munkatársainak számlák helyes kitöltése és javítása érdekében tett megkeresését ne vegyék tolakodásnak és felesleges tehernek!

A jogszabályi előírásoknak megfelelő számlák kiállításának elősegítése érdekében összefoglaljuk a számlák formai és tartalmi követelményeinek főbb előírásait. Fontos kihangsúlyozni, hogy a leggyakrabban előforduló esetekkel foglalkozunk cikkünkben, a részletes szabályozást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA-törvény) írja elő.

Ha a Pénzügyi Osztály hibás tartalom miatt küld vissza javítás céljából számlát, akkor lényeges, hogy kizárólag a kézi kitöltésű, „számlatömbös” számlák javíthatók kézzel, a számítógépes programmal előállított számlákon „kézi” javítást végezni szigorúan tilos, mivel akkor a kiállított bizonylaton szereplő és a számlázó rendszerben rögzített adatok között eltérés mutatkozna. Ezeket a számlákat csak a hibás tartalmú számla sztornózásával és új, helyes tartalmú számla kiállításával, illetve helyesbítő számla kiállításával lehetséges javítani, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy helyesbítő számla készítése és könyvelése a legtöbb esetben körülményesebb, mint az új számla kiállítása. A „számlatömbös” számlákon a javítás úgy végezhető el, hogy az eredeti bizonylatot az önátírós példányok felé helyezzük a számlatömbben azért, hogy a másolati példányok is tartalmazzák a javításokat. A hibás adatokat egy vízszintes vonallal áthúzzuk, úgy hogy az olvasható maradjon és alá vagy fölé írjuk a helyes adatokat, majd a javítást a „Javítva!” szöveggel, valamint dátummal, bélyegzővel és aláírással látjuk el. Átsatírozással, valamint hibajavító rollerrel, illetve festékkel szigorúan tilos a számlán javítani!

A vevő nevének és címének feltüntetése is sok esetben tartalmaz pontatlanságokat. Önkormányzatunk és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok azonosító adatai:

Azonosító adatok
Pontos név Cím Adószám
Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 15729631-2-11
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 15385286-2-11
Önkormányzati Szociális Szolgálat 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. 15388605-2-11
Oroszlány Város Óvodái 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67. 15388533-2-11
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. 15831495-2-11
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 15787578-1-11
Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 15787530-1-11

A számla kötelező tartalmi elemei:

 • a számla kibocsátásának kelte;
 • a számla sorszáma;
 • szállító neve és székhelyének pontos címe;
 • szállító adószáma;
 • vevő neve és székhelyének pontos címe;
 • vevő adószáma (részletek lejjebb);
 • az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése;
 • az értékesített termék, szolgáltatás mennyiségi egysége;
 • az értékesített termék, szolgáltatás mennyisége;
 • az értékesített termék, szolgáltatás nettó egységára (egyszerűsített számla esetén bruttó);
 • ÁFA kulcs vagy adómentesség jogcíme (részletek lejjebb);
 • teljesítési időpont (kivéve egyszerűsített számláknál);
 • fizetési határidő (kivéve egyszerűsített számláknál);
 • fizetés módja (kivéve a „Készpénzfizetési számla” nyomtatványokat, mert azokon eleve csak készpénzes fizetési mód lehetséges);
 • amennyiben releváns: „kisadózó”, „pénzforgalmi elszámolás”, „EVA szerinti adózás”, „különbözet szerinti adózás” kifejezések.

A számlák kiállításánál a vevő pontos nevének és címének feltüntetésére kell törekedni, rövidíteni csak akkor lehet, ha a számlázó programban a vevő neve hosszabb, mint a programba beírható karakterek száma. A szállító (számlát kiállító vállalkozás) adószámát minden esetben fel kell a számlán tüntetni, a vevő adószámát pedig akkor, ha a számla fordított ÁFÁ-t tartalmaz, illetve ha az áthárított adó összege az 1 millió forintot meghaladja. A 2017. január 1-jét követő teljesítésű számlák esetében ez az összeg 100 ezer forintra csökken, tehát több esetben lesz kötelező a vevő adószámának megjelenítése a számlán!

Fokozottan figyeljünk arra, hogy a számla minden oszlopát töltsük ki (megnevezés, ÁFA-kulcs, mennyiségi egység, mennyiség, nettó egységár, nettó végösszeg stb.) és figyeljünk a számszaki összefüggésekre (mennyiség szorozva nettó egységár = nettó összesen)! Mennyiségi egység (például Db., Alk., Fő, km stb.) minden esetben kerüljön a számlára. Egy soron belül üres oszlop nem maradhat, a ki nem töltött sorokat „Z” alakban egyvonalas áthúzással érvénytelenítjük.

Gyakori problémát okoz annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a kézi kitöltésű egyszerűsített készpénzfizetési számlák esetében, ahol csak az ÁFÁ-val növelt egységárat kell feltüntetni, melyik rovatban szerepeltetendő a normál és az úgynevezett „felülről számított” ÁFA-kulcs. A hibalehetőséget fokozza, hogy nagyon sokféle számlatömb van forgalomban, és az egyes nyomtatványok eltérő helyen tartalmazzák az ÁFA-százalékokat. Általánosságban elmondható, hogy ahol az „értéke amely ……… % ÁFÁ-t tartalmaz” vagy a „számla végösszege ……… % ÁFÁ-t tartalmaz” szöveg szerepel, ott a „felülről számított ÁFA-kulcsot” kell szerepeltetni, vagyis 21,26-ot vagy 15,25-öt vagy 4,76-ot, mivel ez fejezi ki, hogy az egyes tételsorok bruttó értékének hány százalékát teszi ki az ÁFA. Az „áthárított adó százalékértéke” vagy csak egyszerűen az „ÁFA-kulcs” szöveg esetén pedig a 27; 18 vagy az 5 a helyes.

Egy egyszerű példa a fentiek igazolására: ha 1.000 forint nettó összegű számlát bocsátunk ki, akkor az áfásan 1.000 x 1,27 = 1.270 forint, tehát az ÁFA-tartalom 270 forint. Az egyszerűsített számlákon viszont csak az ÁFÁ-val növelt (bruttó) értékeket szerepeltetjük, így ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a bruttó érték hány forint ÁFÁ-t tartalmaz, akkor ezt az 1.270 x 21,26% = 270 műveletet elvégezve számíthatjuk ki. Az „áthárított adó százalékértéke” vagy „ÁFA-kulcs” megnevezésű rovatban viszont a normál ÁFA-kulcsokat (27%, 18%, 5%) kell szerepeltetni, mivel az nem a bruttó értékben lévő ÁFA-tartalomra vonatkozik, hanem a vevőre ténylegesen áthárított adómértékre.

Az adómértékekhez kapcsolódóan több esetben eredményez hibás kitöltést az adómentes termékértékesítés feltüntetése a számlán. Elöljáróban tisztázni kell, hogy 0%-os ÁFA-kulcs nincs, így 0%-os adómérték feltüntetése a számlán helytelen, mivel így a számlát befogadó félnek nincs tudomása arról, hogy mi alapján mentes az adott ügylet az adó alól.

A mentesség lehet:

 • Alanyi adómentes: ez esetben az ÁFA-értékek helyére az „Alanyi adómentes” vagy rövidítve az „AM” vagy „AAM” szöveg szerepel.
 • „Tárgyi” adómentes: ha az ÁFA törvény szerint a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. Ebben az esetben a számlán egyértelműen hivatkozni kell (akár a megjegyzés rovatban) az adómentesség ÁFA-törvénybeli jogcímére. (Például: „Áfa tv. 86.§ l) 1) szerint mentes az adó alól!”). Az ÁFA-értékek helyére az „M” = mentes vagy a „KJM” = közérdekű jellegére tekintettel mentes rövidítést írjuk.
 • ÁFA-törvény hatályán kívüli: ilyenkor az ÁFA-értékek helyére a „K” = Kívüli rövidítést írjuk. Ebben az esetben nincs szükség külön megjegyzésre, viszont a termék, szolgáltatás megnevezéséből egyértelműen ki kell derülni, hogy miért nem tartozik az ÁFA-törvény hatálya alá.

Itt kell megjegyezni, hogy adómentes értékesítés esetén matematikailag valóban 0% az ÁFA mértéke, de a fenti mentességi kategóriák szerepeltetése az egyértelműség és az ÁFA törvény előírásai miatt szükséges. Számlázó programoknál előfordul, hogy az egyes tételsoroknál 0%-ot tüntet fel adómértéknek a program, de a számla végén lévő ÁFA-összesítőben ez esetben is a mentesség pontos jogcímét szerepeltetni kell.

Fordított adózás: amennyiben az ÁFA-törvény alapján az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett. Az ÁFA-kulcs oszlopban rövidíthetjük „FA” = fordított adózással, viszont a számlán szerepeltetni kell a „Fordított adózás” kifejezést, illetve hivatkozást az ÁFA törvény 142.§-ának valamely pontjára.

Bízunk abban, hogy a leírtak elősegítik a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlakitöltést.

Számlakitöltéssel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának munkatársaihoz!

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

Letölthető dokumentumok
.PDF Számlakezelési szabályzat
Önkormányzat
2023. December 01.

Testületi ülés

November 30-án tartotta meg munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Hír
2023. November 30.

Tájékoztató az ösztöndíj pályázatról

Oroszlány Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve az idei évben is csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer újabb fordulójához.

Önkormányzat
2023. November 30.

Az idősek problémáival foglalkoznak

Az Országgyűlés által elfogadott, az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X.2.) számú Országgyűlési Határozatban megfogalmazott célok elérése érdekében a helyi önkormányzatok tanácsadó, véleményező testületként Idősügyi Tanácsot hívhatnak életre.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek