Pályázat
2016. March 16.

Pályázat - Családsegítő

Önkormányzati Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Önkormányzati Szociális Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását. Ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat. Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére. Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket. Együttműködik a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel, felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira. Gyermekjóléti szolgáltatás körében feladatai: Válsághelyzetben lévő család, várandós anya támogatása, segítése. Családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális, gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint,
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák: Jó kommunikációs készség, kiváló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy : nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 34/361-444/175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/24-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út. 78 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a bizottsági véleményezést követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2016. március 14.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek